Ирина ЧервенковаПрофесор Ирина Вълкова Червенкова e родена в Москва, в семейството на политемигранти. За нея руският език бе нещо много повече от елемент на нейната професионална кариера. За нея той беше роден език.

Завършила с отличен успех в 1954 година Московския държавен университет “М. В. Ломоносов” и с придобита специалност “руски език” се завръща в България. Същата година е назначена за асистент в Първа катедра по руски език към Филологическия факултет на Софийския университет “Св. Климент Охридски”.

Първоначално научните й интереси са в областта на изразяването на количествени значения в руския език с думи, които нямат нито точно, нито приблизително числено съответствие. В 1974 година защитава дисертация в Москва, в Института по руски език  към Академията на науките.

По-късно научните й интереси се насочват към съпоставителното изучаване на лексиката на двата близкородствени езика – българския и руския. Приобщава и много от своите настоящи и бивши студентки към тази тематика. От 1991 година е редовен професор по съвременен руски литературен език.  Представяла е  постигнатите си научни резултати на много местни и международни  научни срещи и конференции.

Почти от постъпването си в Софийския университет чете лекции, първоначално по лексикология, а след време и по други  раздели на основния теоретичен курс по съвременния руски литературен език.  Съавтор е на няколко учебника и учебни помагала. Почти 40 випуска студенти-русисти са слушали лекциите й. Пенсионира се в 1991 година, но запазва връзките си с катедрата и Центъра по руски език.